disertacija
Učinci neurofacilitacijskog tretmana i specifičnih mobilizacija na funkciju hoda kod osoba s hemiparezom nakon moždanog udara

Gordana Grozdek Čovčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet